ពិធីបុណ្យចូលព្រះវស្សា

ពិធីបុណ្យចូលព្រះវស្សា

ពិធីបុណ្យចូលព្រះវស្សាគឺជាពិធីបុណ្យមួយដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា ជាពេលវេលាដ៏សំខាន់សម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃ និងសាមណេបានរៀនធម៌ និងវិន័យយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមពុទ្ធឱវាទ។ បងប្អូនដែលជាអ្នកមានជំនឿទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនា តែងតែនាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យដោយនាំយកជាសាដក អង្ករ ភេសជ្ជៈ...

Meet the team – Sinath Sous

Meet the team – Sinath Sous

By Emily Martin Meet the team – Sinath Sous Meet Sinath Sous; she’s our incredible HR manager and she’s dedicated her life to Phare Ponleu Selpak and now the circus in Siem Reap for over 10 years! Read more about Sinath's jouney at Univers'Elle   How did you...

Meet the Team – Neary SOVAN

Meet the Team – Neary SOVAN

Meet the Team – Neary SOVAN By Emily Martin Neary is head of the accounting team at Phare. She’s been working for NGO’s for a very long time, and has been with Phare, The Cambodian Circus in Siem Reap since it opened the tent in 2012! When did you start working for...

5 Reasons Why Circus Makes Life Better

5 Reasons Why Circus Makes Life Better

1. Circus makes you happier. If you were wondering whether circus is also considered a recreational activity, you are right. And with every physical activity we do, be it practicing a handstand or balancing on a rope, our body releases chemicals called endorphins....

The Revival of Cambodia’s Pop Culture

The Revival of Cambodia’s Pop Culture

By Sunita Mager - Culture and art in Cambodia are a hot topic. There hasn't been as much artistic expression in traditional and contemporary performances, street art, modern art and music as there is right now. There are art galleries on every corner in Battambang,...